בחינות בגרות בלשון

ידיעת הלשון - עולים חדשים


1

קיץ תשמ"ז 1987

שאלון

2

קיץ תשמ"ט 1989

שאלון


3

קיץ תשנ"א 1991

שאלון פתרון משה"ח

4

קיץ תשנ"ב 1992

שאלון פתרון משה"ח


5

קיץ תשנ"ג 1993

שאלון


6

קיץ תשנ"ד 1994

שאלון


7

קיץ תשנ"ה 1995

שאלון


8

קיץ תשנ"ו 1996

שאלון


9

קיץ תשנ"ז 1997

שאלון


10

קיץ תשנ"ח 1998

שאלון


11

קיץ תשנ"ט 1999

שאלון


12

קיץ תש"ס 2000

שאלון


13

קיץ תשס"א 2001

שאלון


14

קיץ תשס"א 2001

שאלון בית ספרי

שאלון

15

קיץ תשס"ב 2002

שאלון

16

חורף תשס"ב 2002

שאלון

17

קיץ תשס"ג 2003

שאלון

18

דגם בחינה

שאלון